Meisje met haar Nog meer gras Stukje gras

Privacyverklaring

Bij het verlenen van de diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Renske van de Kar KVK 71241108
Karel Doormanlaan 136, 1215 NR, Hilversum
renske@karcoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Renske van de Kar verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·        NAW-gegevens

·        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·        Geboortedatum

·        Geslacht

·        Gespreksverslagen

·        Inhoud van communicatie

Doeleinden 

Renske van de Kar verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·        Het onderhouden van contact;

·        Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

·        Een goede en efficiënte dienstverlening;

·        Beheer van het cliëntenbestand;

·        Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·        Verbetering van de dienstverlening;

·        Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

·        Facturering;

·        Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·        Marketing;

·        Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·        Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

·        De verbetering van haar diensten;

·        De bescherming van haar financiële belangen;

·        Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de website hosting, belastingadviseur of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden totdat de opdracht is beëindigd. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat er sprake is van wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Het is van groot belang dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Er wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Renske van de Kar
Karel Doormanlaan 136, 1215 NR Hilversum
renske@karcoaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu